240409_sterntag_BMW_VNK-X_Breakdown_NH_v003_Stills_2024-04-11_16.26.33